obytný súbor vlčince 5.

žilina, slovenská republika
kastor, s.r.o.

projekt I 2005, realizácia I 2006 –
spolupráca I topprojekt, s.r.o.
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 2 959,0 m²
počet bytov I 287

Urbanizovanie zóny a jednotlivých objektov, ktoré budú zónu vytvárať je v súčasnosti limitované vysporiadaním majetkoprávnych vzťahov k pozemkom, čo v podstatnej miere ovplyvňuje veľkosť a tvar navrhovaných objektov.

Urbanistické a architektonické riešenie Obytného súboru Vlčince V., Žilina si dáva za cieľ vytvoriť na vlastnom pozemku efektívne, funkčné a priestorové riešenie zástavby objektov s primerane vyššou výtvarnou náročnosťou formovania hmôt všetkých objektov s umožnením atraktivity architektonického výrazu smerom k Rosínskej ceste.

Obytný súbor tvoria štyri samostatne stojace bytové domy. Funkčnou náplňou každého z objektov je bývanie, poskytované v 287 bytoch rôznych veľkostných a dispozičných kategórií. Spolupatričnosť jednotlivých objektov je vyjadrená v jednoduchom architektonickom výraze fasád . Dominantnými prvkami sú balkóny a rizality, ktoré sú akcentované aj farebne.

Nástupný priestor od Rosínskej cesty, odkiaľ je aj dopravné napojenie, tvorí parkovisko pre obyvateľov, ktoré je vybudované pred každým objektom.