predstaničný priestor hl. stanice zsr ba

bratislava, slovenská republika
ipr slovakia, .r.o. / súťaž

súťaž I 2002
autor I e.šutek, a.šutek, r. takáč., r.burčík

Zámerom je navrhnúť taký nový urbanistický priestor, ktorým sa dosiahne primeraná identita predstaničného priestoru, stanice samotnej a navádzania do tohto priestoru z existujúcej mestskej štruktúry, ale aj zo železničnej dopravnej osi v širších urbanistických súvislostiach, avšak pri taktnom akceptovaní danosti priestoru architektonických, dopravných aj enviromentálnych.

Idea dotvorenia predstaničného priestoru sa premieta do hmotovo-priestorového konceptu, ktorý ho chce jasne identifikovať spolu s o stanicou, navádzať do jeho centra, ale definovať a signalizovať ho aj v rámci širších urbanistických vzťahov mesta a železničnej dopravnej tepny, vytvorením primerane architektonických riešení „punktov“.

Za návrh bola súťažnému projektu udelená odmena