rekonštrukcia a modernizácia areálu sng

bratislava, slovenská republika
slovenská národná galéria / súťaž

súťaž I 2003
autor I e.šutek, a.šutek, r.burčík

Zámerom návrhu je vytvoriť v existujúcom, značne nesúrodom súbore súčasného areálu SNG, v rámci viac – menej urbanisticky stabilizovaného mestského bloku , nové efektívnejšie funkčné a výtvarno – priestorové usporiadanie, navonok taktne reagujúce na požiadavku zmiernenia negatívneho pôsobenia výsledku realizácie dostavby areálu z minulých rokov, pri rešpektovaní osobitosti pôvodného konceptu dostavby, a novými vstupmi do hmotovopriestorovej kompozície areálu SNG prispieť k zcelovaniu celého mestského bloku bez ďalších „vyrušujúcich“ tvorivých počinov.

Prioritou je tu vytvorenie novej kvality výtvarno-priestorového usporiadania vo vnútri areálu, ale aj jeho pôsobenia navonok (ako reprezentačnej kultúrnej inštitúcie) k mestu a v nadmestských súvislostiach.

Tu návrh kladie dôraz na vytvorenie hlavného vstupu do areálu, kde podstatnú úlohu má práve „problematické“ premostenie, keď sa stáva hlavným výrazovým prvkom veľkej „vstupnej brány“, i keď v nadsadenom merítku, ale ako rovnocenný partner k takým fenoménom priestoru ako je Dunaj a mestské nábrežie.

Návrh bol v súťaži ocenený 2. cenou.