revitalizácie vnútrobloku ružinov

bratislava, slovenská republika
miestny úrad ba, ružinov

projekt I 2001, realizácia I 2003
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, r.burčík

Stavba je situovaná v mestskej časti Bratislava – Ružinov ohraničená riešeným územím ulíc Palkovičova a Bajzová. Z hľadiska urbanisticko-architektonickej kompozície je hlavným zámerom zdvojsmernenie premávky oboch ulíc s usporiadaním súčasných a vytvorením nových parkovacích miest v nadväznosti na existujúci stav spločne s dotvorením vnútroblokového priestoru.

S tvorbou nových parkovacích miest vznikajú v páse parkovacích stojísk ostrovčeky s nízkou zeleňou oddelené od komunikácie obrubníkom, ktoré sú zároveň vegetačnou zónou pre zachovanie vysokej listnatej stromovej zelene.

V častiach pri vstupoch do objektov bude ošetrená alebo doplnená nízka kríková zeleň. Tá bude tvoriť ako hlukovú, tak optickú bariéru priestoru, a v tomto prípade nie menej dôležitú estetickú funkciu.
Drobnú architektúru tvoria lavičky a odpadkové koše.