rodinný dom „DeVa“ │ devín

devín, slovenská republika
súkromný investror

štúdia I 122017
autor I r.burčík

zastavaná plocha I 142,40m²
úžitková plocha I 179,00m²
obytná plocha I 122,81m²

Novostavba RD DeVa je súčasťou novovzniknutého súboru Zelené terasy Devín. Pozemok je svahovitý v spáde k prístupovej komunikácii s východo-západnou orientáciou. Objekt bude napojený na už existujúce body napojenia inžinierskych sietí.

Urbanistický koncept pozemku rieši osadenie a výstavbu rodinného domu s akcentom na vhodnú orientáciu k svetovým stranám a dostatočným odstupom od susedných pozemkov. S využitím svahovitosti pozemku pre tvorbu súkromia a požiadavkou investora na výhľad smerom k zámku Devín, získavame jeho jasne definovanú polohu na pozemku.

Hmotová kompozícia rodinného domu je jednoduchá a striedma v používaní architektonických foriem. Zámerom je dosiahnuť dojmové posobenie solídnosti a nevyzývavej noblesy. Tomuto cieľu zároveň zodpovedá architektonický výraz fasád a formovanie vnútorných priestorov, prelínajúcich sa v opodstatnenom momente do exteriéru. Zároveň navazuje na už jestvujúcu okolitú zástavbu a reflektuje na požiadavky urbanistickej štúdie novovznikajúceho súboru.

Z hľadiska stavebno-architektonického konceptu je hmota objektu delená na podzemné podlažie v tavre L a nadstavbu nadzemného podlažia jasne definovaného obdl´žnikovým tvarom. Toto členenie je podporované materiálovým spracovaním fasádnych prvkov jednotlivých podlaží čo zvýrazne podporuje jej plasticitu. K hlavnej hmote je v prednej časti pozemku pričlenený otvorený podzemný prístrešok pre parkovanie 2 áut. Zámerom rozloženia funkcii v dome je vytvorenie vhodných, bezkolíznych prevádzkových väzieb, resp. diferenciácie, s dôrazom na pôsobenie formovania priestorov, priehľady interiérom až do exteriéru, presvetlenie, preslnenie či naopak pritienenie priestorov s cieľom vytvoriť príjemnú domovú pohodu v interiéri a exteriéri.