športovo rekreačná zóna – centrum

piešťany, slovenská republika
súťaž

štúdia I 2002
autor I e.šutek, a.šutek, r.burčík

Cieľom návrhu je vytvoriť v existujúcom športovom areáli, novým vhodným rozložením a formovaním funkcií, nové, funkčnejšie a pôsobivejšie výtvarno- priestorové vzťahy vo vnútri i navonok, a to najmä smerom k centru mesta cez neopakovateľný prírodný priestor mestského parku, nájsť a podporiť vzájomné obohacujúce spolupôsobenie.

Prioritou je tu práve krytá plaváreň, ako nová súčasť športového areálu, hlboko dovnútra transparentný objekt, akoby otvorený prijať vstúpenie prírodného prostredia parku, objekt, ktorý so svojím rozvinutým exteriérovým predpriestorom je predurčený moment spolupôsobenia umocniť. Navyše funkcia plavárne, nielen športová, ale aj relaxačná i spoločenská dovršuje dôvody, prečo je navrhnutý tento hlavný objekt riešenej úlohy v pozícií na južnom okraji športového areálu, v bezprostrednej väzbe na zelený masív parku, smerom čo najbližšie k centru mesta.

Navrhovaný objekt krytej plavárne je jednoduchá hmotová kompozícia kubusového tvaru. Pri jej formovaní je zámerne potlačená vážnosť kreativity tvorby v prospech taktu ( možno aj pokory) k fenoménu zelene parku, v prospech myšlienky scelenia a interakcie.

Druhým podobným „ sceleným ansámblom by bol tenisový areál dotvorený objektom centrálneho dvorca so vstavanými funkciami administratívy, šatní a sociálnych zariadení, stravovania a údržbárskeho servisu, s primerane reprezentatívnym priečelím orientovaným do malého „ tenisového námestia“, ktoré by sa stalo centrom tenisového areálu.