územný plán zóny pezinok II.etapa

pezinok, slovenská republika
mestský úrad pezinok

projekt I 2002, realizácia I 2003
spolupráca I ateliér a. bkpš šutek
autor I e.šutek, a.šutek, r.jankovič, r.burčík

Pre uvedené územie: Pezinok – juh „Sahara“ nie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni.
Vzniká potreba rozvoja a rozširovania priestorov občianskej vybavenosti (obchodu, služieb) a bývania pre obyvateľov mesta Pezinok a jeho širšieho okolia.

Cieľom územného plánu zóny je stanoviť základné princípy urbanizácie riešeného územia pre investičné zámery. Ich zámerom je vybudovať v tejto lokalite aktivity občianskej vybavenosti vo väzbe na existujúcu okolitú zástavbu, dopravné napojenia a infraštruktúru.